Nguồn: Truyện Kiều Nguyễn Du, Bản dịch tiếng Tày, Dịch giả: Thân Văn Lư

In tại Xí nghiệp in Việt Lập Cao Bằng, Nộp lưu chiểu tháng 11/2006

1.   Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ sắc khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,

10. Bốn phương phẳng lặng hai kinh vững vàng.