Nguồn: Đoạn trường tân thanh khảo lục, Nguyễn Du trước tác, Vũ Văn Kính, Bùi Hữu Sủng khảo lục, nhuận chính

Tổng phát hành tại : Số 233, Nguyễn Thiện Thuật, năm 1971

1.   Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5    Lạ gì “bỉ sắc tư phong”,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh
Rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
10. Bốn phương phẳng lặng, hai Kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ nối dòng nho gia.
15    Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị em là Thuý Vân.