Truyện Kiều tiếng Tây Ban Nha, Dịch bởi: Nguyễn Mạnh Tứ, Nhà xuất bản Thế Giới, Năm xuất bản: 2011

1.   Trăm năm trong cõi người ta.
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau.
Trải qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy đã đau đớn lòng.
5    Lạ gì bỉ sắc tư phong,
Trời xanh quen với má hồng đánh ghen.
*
Cảo thơm lần giở trước đèn,
Phong tình có lục còn truyền sử xanh
rằng: Năm Gia Tĩnh triều Minh,
10. Bốn phương phẳng lặng, hai kinh vững vàng.
Có nhà viên ngoại họ Vương,
Gia tư nghĩ cũng thường thường bực trung.
Một trai con thứ rốt lòng,
Vương Quan là chữ, nối dòng nho gia.
15    Đầu lòng hai ả tố nga,
Thuý Kiều là chị, em là Thuý Vân.
Mai cốt cách, tuyết tinh thần,
Một người một vẻ, mười phân vẹn mười.
Vân xem trang trọng khác vời,